VAJALIK INFO

PiltProjektdokumentatsiooni koostamiseks vajaminevad lähteandmed:

 

Eelpool mainitud alusdokumente läheb teil vaja ka siis, kui tellite projekti mõnest teisest büroost.

 

 • linna- või vallavalitsuse projekteerimistingimused või detailplaneering (koos seletuskirjaga)
  Projekteerimistingimused ja detailplaneering sätestavad, milliseid hooneid võib krundile ehitada. Nendega määratakse ära ehitusõigus (ehitisealune pind, korruselisus, kõrgus, katusekalle, viimistlusmaterjalid jpm). Projekteerimistingimustes määratakse ka millistest õigusaktidest tuleb projekteerimisel lähtuda ja milliste institutsioonidega tuleb projekt kooskõlastada

 

 • projekteerimise lähteülesanne
  Lähteülesandesse pannakse kirja, kui Teil on mingid omad eelistused ehitusmaterjalide, viimistlusmaterjalide, ruumilahenduse, tehnovarustuse jmt osas. Meil on välja töötatud valikuvariantidega küsimustik, mida on lihtne täita.Hädavajalik on meile edastada informatsioon tuletõrje veevõtukoha kohta, sest Päästeameti jaoks peab olema projektis määratud ka aastaringselt kasutatav tuletõrje veevõtukoht, mille juurde peab pääsema tuletõrjeautoga ja mille asukoht eramute puhul hajaasustuses võib olla  mööda teed max 1 km kaugusel, tiheasustusega alal max 200 m kaugusel. Kui selleks on jõgi või järv, siis tuleb märkida täpsed koordinaadid või märkida asukoht kaardile. Juhul kui veevõtukoht jääb kaugemale kui 1 km, siis tuleb krundile teha tiik või paigaldada maasisene veemahuti mahutavusega min 36 m3.

 

 • katastriüksuse plaan
  Krundi soetamisel küsige müüjalt ka kinnstu toimikut, milles on kindlasti ka  katastriükuse plaan ja tiheasustusega alal detailplaneering koos seletuskirjaga (ka digitaalselt). Katastriüksuse plaani koopiale saate märkida ka  kavandatava ehitise asukoha, kuhu Te soovite oma maja ehitada (kui tegemist on suure krundiga, on valikuvõimalus väga suur ja projekteerija peab teadma, kuhu hoone asetada).

 

 • geodeetiline alusplaan ka digitaalselt (dwg) kujul
  Linna- või  vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustes on tavaliselt nõue, et projekti asendiplaan tuleb koostada tõesele tehnovõrkudega digitaalsele geodeetilisele alusplaanile, mis ei ole vanem kui 2 aastat. Kui on olemas detailplaneering digitaalsel kujul, siis ei ole alati geodeetilise alusplaani koostamine vajalik. Geodeetilist alusplaani koostavad enamasti kõik litsentseeritud maamõõtjad ja maamõõdubürood. Jälgida tuleks ja tellimisel kindlasti üle küsida, et geodeetiline alusplaan oleks L-Est koordinaatide süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis.

 

 • võrguvaldajate tehnilised tingimused ( elekter, vesi, kanalisatsioon, side, gaas, kaugküte jmt)
  Projekti koostajal on vajalik teada ka, kas ja millistel tingimustel on võimalik tsentraalsete kommunikatsioonidega liituda või on olemas juba liitumislepingud, kus on ära märgitud kommunikatsioonide asukohad. Infot piirkonna võrguvaldajate kohta saate kindlasti linna- või vallavalitsusest.